Hành trình Gieo trồng Hạnh Phúc

Dạy học tích cực

(0)

1.000.000đ

CĐ7-Thấu hiểu để yêu thương

TS. Trần Khánh Ngọc

(0)

300.000đ

CĐ6- Ứng dụng SEL trong dạy học

Dạy học tích cực

(0)

300.000đ

Vận dụng các Phương pháp Tích cực trong Dạy học

TS. Trần Khánh Ngọc

(33)

1.000.000đ

Dạy học Phát triển Năng lực Học sinh

TS. Trần Khánh Ngọc

(7)

1.000.000đ

Dạy học Tích hợp Liên môn

TS. Trần Khánh Ngọc

(3)

500.000đ

Thấu hiểu để Yêu thương

TS. Trần Khánh Ngọc

(35)

500.000đ

Bí mật Dạy và Học Hiệu quả

TS. Trần Khánh Ngọc

(114)

500.000đ